Schedules


PRAISE TEAM SCHEDULE


December  Praise Team Schedule


December 4- Praise Team 1 - Keyboard: Ruth

December 11 - Praise Team 2 - Keyboard: Denise
December 18 -  Praise Team 3  -  Keyboard: Kelly/Greta
December 25 - Praise Team 4 - Denise
 


             

Sound & Projector System Schedule
December 4 - Ken Seehusen

December 11 -  Parker Merritt
December 18 -  Matt Eberline
December 24 - Christmas Eve - TBD
December 25  - Ryan Fleshner 

Video Projector Schedule
      
     December 4 - James Seehusen
December 11 - Michael Shafer
December 18 - Tim Junker
December 24 - Christmas Eve Service - TBD
December 25 - Lauren Fleshner
     

 


December   Greeters
December 4- Parker & Holly Merritt, Greta Cordes
December 11 - Arlin & Greta Eberline, Dave & Sue White
December 18 -Brent & Dawn Janssen, Matt & Michelle Eberline
December 25 - Gary & Denise Abbas, ???